Deklaracja dostępności

Miejska biblioteka w Stepnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bibliotekastepnica.
pl.


Status pod względem zgodności


Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do
zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz
występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
odpowiedzialną jest Małgorzata Gałan, adres poczty elektronicznej stepnica@biblioteka-stepnica.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 418 8755 w. 14. Tą samą drogą
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak
zapewnienia dostępności.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku)
odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem
mechanizmu informacji zwrotnej:
Małgorzata Gałan
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za
dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji
zwrotnej:
stepnica@biblioteka-stepnica.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku)
odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem
mechanizmu informacji zwrotnej:
91 418 8755 w. 14


Postępowanie odwoławcze


Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej
odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia
informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane
osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie
alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien
zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu
nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie
dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odm wi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 – art. 10. 2

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej
zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji:

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
htps://achecker.ca/checker/inde/.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów
klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji
mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot
publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
htps://www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Występującymi barierami są:

 • schody
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • brak windy,
 • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych
  Istnieje możliwość wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
  Filia w Racimierzu Ul. Niepodległości 6A 72-111
  Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  Występującymi barierami są:
 • schody
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • brak windy,
 • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych
  Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 – art. 10. 5, 6.
  Aplikacje mobilne
  Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:
  Pozostałe informacje
  Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności
  cyfrowej, na przykład:
  — zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
  — środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na
  stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych
  środków w życie:
  Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w
  sprawie dostępności:
  Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony
  internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
  Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:

2021-03-31

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

2022-03-31

Skip to content